Для авторiв

Керівництво для авторів

ВАЖЛИВО!

Відповідальність за достовірність викладених матеріалів, фактів, цитат та інших відомостей несе автор.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Редкація залишає за собою право вносити правки до тексту публікацій, редагувати формули, таблиці і рисунки.

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів у паперовому або електронному вигляді як згоду дописувача(ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження, тощо).

Матеріали надсилаються:  вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна, [email protected]

Вимоги до оформлення статті

Завантажити вимоги до оформлення статті (DOCX)

Завантажити форму рецензії (PDF)

Статті, які подаються в редакцію Збірника, повинні бути оформлені належним чином, якісно відредагованими та відповідати вимогам фахових публікацій і профілю збірника, які не було відправлено до інших редакцій та не опубліковано раніше в інших виданнях.

Рецензування здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів (подвійне сліпе рецензування). Термін рецензування складає не більше 6–8 тижнів.

У редакцію подаються:

— два друковані примірники статті українською або англійською мовами загальним обсягом 5–15 сторінок (у тому числі список літератури, таблиці, рисунки), з однієї сторони (один із примірників на звороті останнього аркушу статті підписується авторами наукової праці);

— акт експертизи щодо можливості використання цих матеріалів у відкритому виданні;

— витяг з протоколу засідання науково-технічної ради установи (підрозділу), яким рекомендовано статтю до друку;

Разом зі статтею та вказаними документами (упакованими у прозорому файлі) технічному секретарю Збірника подається електронна версія статті [Dmytriiev.doc].

Порядок оформлення електронної версії статті.

Текст статті оформляється в такому порядку:
  1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю.
  2. Прізвище та ініціали авторів (розмір – 12 рі, шрифт – курсив, напівжирний), назва установ(и).
  3. Назва статтi (розмір – 12 рі, ПРОПИСНІ літери напівжирним шрифтом), без абзацного відступу, вирівняна по центру.
  4. Анотація мовою основного тексту статті повинна коротко відображати структуру статті, бути інформативною і дозволяти читачу розуміти, чи варто йому читати повний текст статті (розмір – 10 рі, шрифт – курсив), без слова “анотація”, вирівняно по ширині тексту.
  5. Ключові слова та (або) словосполучення, розпочинається словосполученням “Ключові слова:” (розмір – 10 рі, шрифт – курсив) вирівняно по ширині тексту.
  6. Основний текст статті, абзацний відступ 1,25 см, вирівняно по ширині тексту.
Текст статті повинен містити:

— постановку проблеми;

— актуальність дослідження;

— зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;

— аналіз останніх досліджень і публікацій;

— виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

— мета статті;

— викладення основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

— головні висновки, приклади та перспективи використання результатів дослідження.

Одиниці фізичних величин, які використовуються у публікації, повинні відповідати системі СІ.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word чи послідуючих версіях (шрифт – Times New Roman, розмір – 12 pi, одинарний інтервал).

Параметри сторінки – формат А4 (210 мм Х 297 мм). Поля: зверху, знизу, справа – 1,5 см, зліва – 2,5 см. Сторінки не нумеруються. Не допускається використовувати переноси слів; розривів сторінок, розділів.

Формули розміщуються в окремому рядку у таблиці без обрамлення, вирівняної по центру, без абзацного відступу. Для набору формули використовувати вбудований у Word редактор формул MathType.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті.

Інші нумерувати не рекомендується. Формули нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках у другому стовпчику таблиці (без абзацного відступу, вирівняно по правому краю, з центруванням по висоті стовпчика). Додаткові порожні рядки перед і після формул не робляться.

Таблиці повинні готуватися з використанням відповідного інструмента в редакторі Word, представлені одним блоком, не розмічені для переносу. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. Зверху вони повинні мати короткий заголовок, який складається зі слова “Таблиця …” з її порядковим номером (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по правому краю) та назви таблиці (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по центру). Примітки до таблиці даються тільки в тексті статті. Не доцільно використовувати вертикальні надписи у стовпчиках.

Рисунки до статті створюються у редакторі Word або вставляються в текст статті з використанням зображень (з роздільною здатністю не менш 300 dpi), файли із зображенням [Dmytriiev_1.JPG] обов’язково надаються до редакції разом з електронною версією статті. Рисунки підписуються знизу (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по центру), позначають словом “Рис.”, з його порядковим номером (нумеруються послідовно арабськими цифрами) та вказують назву (пояснювальний підпис) рисунку (наприклад: Рис.1. Структурна схема імітатора датчика).

При написанні статті необхідно вказувати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті статті. Посилання в тексті статті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “… у працях [1–7]…”.

  1. Список лiтератури (прописнi літери напівжирним шрифтом), без абзацного відступу, вирівняно по центру.
  2. З нового рядку приводиться порядковий номер та бібліографічний опис джерела цитованої літератури за порядком посилання у тексті статті (абзацний виступ – 0,63 см, вирівнювання по ширині тексту). Кожне джерело друкується в окремому рядку.

  3. Відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада; назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто, країна); обліковий запис автора ORCID (повинен відображати назву установи, де працює автор, та його наукові публікації), номер телефону (бажано).

Дмитрієв Володимир Анатолійович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член–кореспондент Академії технологічних наук України, заступник начальника інституту з наукової роботи Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна.

https://orcid.org/0000-0002-0792-6397

+38-095-462-56-37


Volodymyr Dmytriiev

Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher, The Laureate of State Prize of Ukraine in sphere of science and technique, Corresponding member of ATS Ukraine, Deputy Chief of State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification (on Research), Chernihiv, Ukraine.

https://orcid.org/0000-0002-0792-6397

+38-095-462-56-37


  1. Анотації до статті виконуються українською або англійською мовою (розмір – 10 pt), повинні мати обсяг не менше, ніж 6 рядків та розкривати:

— предмет, тему та мету роботи;

— метод (методи) або методологію проведення досліджень;

— результати досліджень;

— висновки та область застосування результатів досліджень.

Якщо основною мовою статті є українська, то анотація англійською мовою повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менше, ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Складається з: НАЗВА СТАТТІ, абзац, прізвище та ініціали авторів (напівжирний, без абзацного відступу, вирівняна по центру), текст (абзацний відступ 1,25 см, вирівняно по ширині тексту).

Відповідальність за достовірність викладених матеріалів, фактів, цитат та інших відомостей несе автор.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Редкація залишає за собою право вносити правки до тексту публікацій, редагувати формули, таблиці і рисунки.

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів у паперовому або електронному вигляді як згоду дописувача(ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження, тощо).

Матеріали надсилаються: вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна, [email protected]

This site is registered on wpml.org as a development site.